x
Categorieën

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR CONSUMENTEN

ICON PROTECT B.V.,

ICON Protect B.V.

T: +31 (0) 75 642 6883
E: info@iconprotect.com

KVK 35027073

BTW NL 8087.93.561.B.01 

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten tot levering van goederen door ICON PROTECT B.V., welke hebben plaatsgevonden of tot stand zijn gekomen via de online webshop van ICON PROTECT B.V. tussen ICON PROTECT B.V. en wederpartij.
1.2 Door het verstrekken van een opdracht, alsook door aanvaarding van een door ICON PROTECT B.V. gedaan aanbod, aanvaardt wederpartij steeds en uitsluitend de toepasselijkheid van deze voorwaarden, onder uitdrukkelijke uitsluiting van haar eventuele eigen algemene voorwaarden.
1.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden slechts indien en voor zover ICON PROTECT B.V. deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. De afwijking en/of aanvulling heeft uitsluitend betrekking op de levering terzake waarvan die aanvaarding heeft plaatsgevonden.
1.4 Ook een e-mail bericht geldt in deze algemene voorwaarden als een schriftelijke verklaring.
1.5 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over consumentenkoop wordt bedoeld: de koop die wordt gesloten tussen wederpartij en ICON PROTECT B.V. met betrekking tot roerende goederen, waarbij de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

2. Aanbod en aanvaarding
2.1 Alle aanbiedingen door of namens ICON PROTECT B.V. op welke wijze dan ook gedaan (mondeling, schriftelijk, elektronisch, digitaal etc.), zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt.
2.2 ICON PROTECT B.V. is bevoegd elk aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van de wederpartij te herroepen. ICON PROTECT B.V. heeft het recht aanbiedingen van de website te verwijderen en van levering af te zien.
2.3 Indien de aanvaarding van de wederpartij, ook indien slechts op ondergeschikte punten, afwijkt van het aanbod van ICON PROTECT B.V., komt geen overeenkomst tot stand, doch heeft dat te gelden als een aanbod van de wederpartij.
2.4 Een aanbod van de wederpartij wordt eerst geacht door ICON PROTECT B.V. te zijn aanvaard indien en zodra ICON PROTECT B.V. dit schriftelijk heeft bevestigd.
2.5 Aanbiedingen en/of offertes van ICON PROTECT B.V. gelden niet voor nabestellingen of nieuwe bestellingen.
2.6 Wederpartij heeft een aanbod van ICON PROTECT B.V. aanvaard indien hij op de website van ICON PROTECT B.V. zijn accountgegevens (klantgegevens) heeft ingevuld en een bestelling heeft geplaatst.
2.7 Na een door wederpartij gedane bestelling zendt ICON PROTECT B.V. een orderbevestiging, voorzien van een factuur.

3. Prijs
3.1 ICON PROTECT B.V. hanteert de prijzen zoals deze vermeld zijn op de website, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De op de website genoemde prijzen zijn inclusief B.T.W. en exclusief bezorgkosten.
3.2 ICON PROTECT B.V. is gerechtigd om kostprijsverhogingen van meer dan 3 procent aan haar wederpartij door te berekenen. Vindt de verhoging plaats binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

4. Betaling
4.1 Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden vóór de overeengekomen vervaldatum, uitsluitend door storting of overmaking op een op de factuur vermelde rekening.
4.2 Onverminderd overigens aan ICON PROTECT B.V. toekomende rechten, is wederpartij, in geval de wederpartij het verschuldigde bedrag niet tijdig en/of volledig betaalt, dan wel anderszins toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen tegenover ICON PROTECT B.V., van rechtswege in verzuim zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn.
4.3 ICON PROTECT B.V. is gerechtigd om de buitengerechtelijke incassokosten te verhalen op de wederpartij. De kosten worden berekend conform de "Staffel Kantonrechters" Rapport Voorwerk II. Het minimum bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten bedraagt €37,00. 

5. Levering, Risico
5.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt de levering alleen na volledige betaling door wederpartij van het factuurbedrag.
5.2 ICON PROTECT B.V. bepaalt de wijze van verzending en de verzendroute.
5.3 Op wederpartij rust een afnameplicht.
5.4 Vanaf het moment dat ICON PROTECT B.V. goederen ter aflevering aanbiedt aan de vervoerder (bijvoorbeeld PostNL), berust het risico van tenietgaan of achteruitgang (o.a. beschadiging, verlies, diefstal) van de goederen bij de wederpartij. Indien er sprake is van consumentenkoop, berust dit risico bij de wederpartij vanaf de bezorging.

6. Controle en klachten
6.1 Wederpartij dient de goederen direct bij ontvangst te controleren. Alle klachten dienen ICON PROTECT B.V. binnen bekwame tijd nadat wederpartij eventuele onvolkomenheden of tekortkomingen bekend zijn geworden of redelijkerwijze bekend hadden kunnen zijn, doch uiterlijk binnen twee weken na levering van de goederen, schriftelijk te hebben bereikt, onder nauwkeurige omschrijving van de klacht(en).
6.2 Klachten kunnen worden ingediend bij het postadres van ICON PROTECT B.V., zijnde: Tienlingstraat 13 a-b Zaandam.

6.3 Goederen, waaromtrent wederpartij heeft gereclameerd, dienen zorgvuldig en ongebruikt, onvermengd en onverwerkt te worden bewaard op een daartoe geschikte plaats en op eerste verzoek van ICON PROTECT B.V. voor nader onderzoek aan ICON PROTECT B.V. of een door haar aan te wijzen derde, ter beschikking te worden gesteld door verzending van de goederen aan ICON PROTECT B.V. op kosten van de wederpartij.

7. Bedenktijd en ontbinding
7.1 In geval van consumentenkoop heeft wederpartij gedurende zeven dagen na de ontvangst van het goed het recht de koop te ontbinden door een daartoe strekkende schriftelijke verklaring. In dat geval dient wederpartij de goederen, ongeopend en ongebruikt, ten spoedigste en voor eigen rekening aan ICON PROTECT B.V. retour te zenden. ICON PROTECT B.V. zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding het door de wederpartij aan haar betaalde teruggeven.

8. Aansprakelijkheid ICON PROTECT B.V.
8.1 ICON PROTECT B.V. is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die wederpartij en/of derden aan wie wederpartij de goederen ter beschikking stelt lijd(t)(en), tenzij er aan de zijde van ICON PROTECT B.V. sprake is van opzet of grove schuld. In het bijzonder is ICON PROTECT B.V. niet aansprakelijk voor gezondheidsschade.
8.2 ICON PROTECT B.V. is niet aansprakelijk voor gevolgschade, directe of indirecte bedrijfsschade, stagnatieschade en/of winstderving.
8.3 De aansprakelijkheid van ICON PROTECT B.V. is in alle omstandigheden in ieder geval beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsassuradeur in het gegeven geval uitkeert.
8.4 Indien assuradeuren niet tot uitkering overgaan of de schade niet door verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot driemaal de netto-factuurwaarde van de betreffende levering, met een maximum van €5.000.
8.5 Wederpartij zal ICON PROTECT B.V. vrijwaren voor alle aanspraken, ongeacht de aard en omvang daarvan, van derden en ziet te dezer van regres op ICON PROTECT B.V. af.

9. Partiële nietigheid, Afstand
9.1 Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een rechter vernietigd wordt en/of nietig wordt geacht, wordt de bepaling geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking daarvan, niet vernietigbaar/nietig is.
9.2 Indien niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden wordt verlangd door ICON PROTECT B.V., brengt dit niet mee dat ICON PROTECT B.V. afziet van het recht in enig geval wel strikte naleving te verlangen.

10. Toepasselijk recht en bevoegd gerecht
10.1 Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen ICON PROTECT B.V. en de wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Slechts de arrondissementsrechtbank te Amsterdam is bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen.

 

© ICON Protect 2022 | Webdesign: m&m web-it
Onze website maakt gebruik van cookies om goed te kunnen functioneren. Klik hier om onze privacy verklaring te lezen.